Home » Dla ucznia » Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

 Terminarz spotkań  ogólnoszkolnych z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014

Termin

Temat

10 września 2013r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczego i programu profilaktyki, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły

22 października 2013r.

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach. Dzień otwarty dla rodziców.

26 listopada 2013r.

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach. Dzień otwarty dla rodziców.

12 grudnia 2013r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach  przewidywanych na I półrocze

16 stycznia 2014r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze

08 kwietnia 2014r.

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

20 maja 2014r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania
  • Klasowe spotkania z rodzicami według potrzeb.
  • Początek zebrań  ogólnych dla rodziców o godz. 17:00
  • Planowane konsultacje indywidualne dla rodziców ( dzień otwartej szkoły) w godzinach 16:00-17:30